Świadczenia rodzinne od 01.11.2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2015

Nowe kryteria w świadczeniach rodzinnych od 01.11.2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna:

KRYTERIUM:

 Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.:

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 764 zł

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.:

1)   wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:

a)  89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b)  118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

c)  129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

2)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

3)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:

a)  80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b)  100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

5)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

a)  105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b)  63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

 Od dnia 1 listopada 2015 r.:

1)   wysokość kwoty, o której mowa w art. 15b ust. 2 ustawy ( Kryterium dochodowe przy „becikowym” ) wynosi 1922,00 zł;

2)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1000,00 zł;

3)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;

4)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;

5)   wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko;

6)   wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 153,00 zł miesięcznie;

7)   wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy, wynosi 520,00 zł miesięcznie;

8)   wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 520,00 zł miesięcznie.

 

 

Zgodnie z ObwieszczeniemPrezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23 września 2015 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.  - przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. - 2506  zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie