Nabór na wolne stanowisko pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2017

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SEROKOMLI  poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego na pełny etat (umowa na zastępstwo).

Wymagania:

 

 Wymagania konieczne:

 

1.     posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.     pełna  zdolność   do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie  z  pełni   praw  publicznych,

3.     nieposzlakowana opinia,

4.     niekaralność  za  przestępstwa  popełnione umyślnie lub  umyślne przestępstwo  skarbowe,

5.     posiadanie  stanu   zdrowia  pozwalającego  na  zatrudnienie   na  określonym  stanowisku,

6.    niezbędne wykształcenie:

       Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy  z  dnia 12  marca 2004 roku o pomocy  społecznej (Dz. U.  

       z  2017 r. poz. 1769)  pracownikiem socjalnym może  być osoba, która spełnia co  najmniej  

       jeden z wymienionych warunków:

*   posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych lub

*   ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

*   ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków :

       pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,

       socjologia, nauki o rodzinie.

       Treść przepisu art. 116 ust. 1 pkt 3 - należy czytać łącznie z  treścią przepisu art. 116 ust. 1a;

        - dotyczy wyłącznie studentów,  którzy rozpoczęli realizacje wskazanej  wyżej specjalności

        począwszy   od  dnia  1 października  2008 r.,  a  dyplom  ukończenia  studiów  uzyskali  w   

        nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

7.     znajomość regulacji prawnych  z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia  rodziny  i  systemu

        pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  przeciwdziałania alkoholizmowi,   

        przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego  i  opiekuńczego, kodeksu postępowania

        administracyjnego.

 

Wymagania dodatkowe:


1.   znajomość obsługi komputera, programów biurowych  w tym programu Pomost STD,

2.   samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

3.   odpowiedzialność, dyspozycyjność,
4.   umiejętność pracy w zespole,
5.   doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
6.   łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
7.   rzetelność i systematyczność,
8.   odporność na stres.

 

Zakres czynności:


1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskiwania tych świadczeń,
2. prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku,
3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących,
4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom,  które  dzięki  tej  pomocy  będą  zdolne  samodzielnie  rozwiązywać  problemy  będące

przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
5. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

 

Wymagane dokumenty:

 

1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopia świadectw pracy potwierdzających staż pracy,

5. kwestionariusz osobowy,

6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  

    i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie   o  braku   przeciwwskazań   w  stanie  zdrowia   do  wykonywania  pracy  na

    stanowisku pracownik socjalny.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922)”

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Dokumenty prosimy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomli przy ul. Warszawskiej 21 w godz. 8.00 – 15.00:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

ul. Warszawska 21

21 – 413 Serokomla

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 755 45 06.

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

        w Serokomli

Agnieszka Ponikowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie