Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

Dobry Start

Informacja dotycząca realizacji programu rządowego "Dobry Start"

 

Dla kogo wsparcie?

 Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu, 300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.  Szkoła:  „ oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy”

 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

 Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 Wnioski o świadczenie dla mieszkańców gminy Serokomla będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli . Telefon do Ośrodka : 25 755 45 06 lub 25 755 46 87 .

 

Kiedy złożyć wniosek?

 Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –   można składać już od 1 lipca elektronicznie przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek ” Dobry Start” należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

 

UWAGA! Druk wniosku będzie dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomli ul. Warszawska 21  od 1 sierpnia 2018 r.

Wniosek o przyznanie świadczenia i załącznik do wniosku (załącznik wypełnia się, jeżeli składamy wniosek o przyznanie świadczenia na więcej niż 5 dzieci) do wydruku znajdują się pod  niniejszą informacją.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

 W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach wypłata nastąpi do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Uproszczona procedura

 W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Wnioskodawcy otrzymają jedynie informację o przyznaniu świadczenia.

 

Informację przygotował: Inspektor Beata Kępa