Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych z dnia 31 maja 2019 r. (Dz.u. z 2019 r. poz. 1041)

 informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


1.Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla, adres e-mail: gops@gminaserokomla.pl2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Ireneusz Grzyb, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

3. Dane będą przetwarzane w związku z wymogiem ustawy w celu:

 

a) realizacji:


- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r., poz. 2220 z
późn. zm.), na podstawie art. 29 w/w ustawy


- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z
2019 r., poz. 670 z późn. zm.) na podstawie art. 22 w/w ustawy;


- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180
z późn. zm. );


- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn.
zm.);


- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018
poz. 2134 z późn. zm.) na podstawie art. 24 w/w ustawy;


- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z
2019 r., poz. 473) na podstawie art. 8 ust.7 i art. 10 ust.13 w/w ustawy;

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);

- ustawa z dnia z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2017 r. poz. 1832 ze zm.) na podstawie art. 21 ustawy;

- rozporządzenie rady ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U.2018.1061);

 

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.);

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz.U. z 2017 r. poz.2092 ze zm.).

 

b)  w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 

c)   w celu zatrudnienia pracowników,

d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody,

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 lit.  a  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne organy właściwe do realizacji w/w ustaw w celu prawidłowej realizacji określonych usług.

Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 lit. a, w formie papierowej zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt , w formie elektronicznej – bezterminowo.


6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

7. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.

 

8.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

 Ograniczenie przetwarzanie danych i ich usunięcie jest niemożliwe w części regulowanej ustawami z zakresu sprawowania władzy publicznej.

 

9.Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej może pozyskiwać dane od podmiotów zobowiązanych na podstawie ustawy do udostępnienia danych osobowych.


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.


10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.