Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek GOPS

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla, adres e-mail: gops@gminaserokomla.pl


2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Pani Joanna Marczuk-Domińska, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 
 

 

Obowiązek informacyjny- ogólny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli, reprezentowany przez Kierownika (adres: Warszawska 21, 21-413 Serokomla, e-mail: gops@gminaserokomla.pl, tel. 25 755 46 87).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za po-średnictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków praw-nych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań własnych i zleconych wynikających z przepisów prawa.
4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b w związku z:
• Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
• Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
• Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
• Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
• Ustawą z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
• Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
• Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
• Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
• Ustawą z dnia 26 października 1982 r. w wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
• Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
• Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym
• Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
• Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliwa gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska
• Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
• Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw
• Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym
• Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
• innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym aktami prawa miejscowego, z których wynikają prawa oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów, o którym mowa w pkt. 3, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wy-danej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki..
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podle-gały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, tj. dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, operatorom pocztowym, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pliki do pobrania